All matchdays

DFB-Pokal
1st Round
8/17/18 - 8/20/18
1st
Bundesliga
8/24/18 - 8/26/18
2nd
Bundesliga
8/31/18 - 9/2/18
3rd
Bundesliga
9/14/18 - 9/16/18
Champions League
1st Round
9/18/18 - 9/19/18
4th
Bundesliga
9/21/18 - 9/23/18
5th
Bundesliga
9/25/18 - 9/26/18
6th
Bundesliga
9/28/18 - 9/30/18
Champions League
1st Round
10/2/18 - 10/3/18
7th
Bundesliga
10/5/18 - 10/7/18
8th
Bundesliga
10/19/18 - 10/21/18
Champions League
1st Round
10/23/18 - 10/24/18
9th
Bundesliga
10/26/18 - 10/28/18
DFB-Pokal
2nd Round
10/30/18 - 10/31/18
Match day not scheduled
10th
Bundesliga
11/2/18 - 11/4/18
Champions League
1st Round
11/6/18 - 11/7/18
11th
Bundesliga
11/9/18 - 11/11/18
12th
Bundesliga
11/23/18 - 11/25/18
Champions League
1st Round
11/27/18 - 11/28/18
13th
Bundesliga
11/30/18 - 12/3/18
14th
Bundesliga
12/7/18 - 12/9/18
Champions League
1st Round
12/11/18 - 12/12/18
15th
Bundesliga
12/15/18
Match day not scheduled
16th
Bundesliga
12/19/18
Match day not scheduled
17th
Bundesliga
12/22/18
Match day not scheduled
18th
Bundesliga
1/19/19
Match day not scheduled
19th
Bundesliga
1/26/19
Match day not scheduled
20th
Bundesliga
2/2/19
Match day not scheduled
21st
Bundesliga
2/9/19
Match day not scheduled
22nd
Bundesliga
2/16/19
Match day not scheduled
23rd
Bundesliga
2/23/19
Match day not scheduled
24th
Bundesliga
3/2/19
Match day not scheduled
25th
Bundesliga
3/9/19
Match day not scheduled
26th
Bundesliga
3/16/19
Match day not scheduled
27th
Bundesliga
3/30/19
Match day not scheduled
28th
Bundesliga
4/6/19
Match day not scheduled
29th
Bundesliga
4/13/19
Match day not scheduled
30th
Bundesliga
4/20/19
Match day not scheduled
31st
Bundesliga
4/27/19
Match day not scheduled
32nd
Bundesliga
5/4/19
Match day not scheduled
33rd
Bundesliga
5/11/19
34th
Bundesliga
5/18/19